คำประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด

1. บทนำ

บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด (“บางจาก รีเทล”) ได้จัดทำและเผยแพร่คำประกาศความเป็นส่วนตัว (“คำประกาศ”) ฉบับนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีการในการปก ป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

คำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • ลูกค้าของบางจาก รีเทล รวมถึง ลูกค้าทั่วไป ลูกค้าบัตรสมาชิกบางจาก รีเทล กรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล
 • คู่ค้าปัจจุบัน ผู้ที่อาจเป็นคู่ค้าในอนาคต รวมถึงกรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของนิติบุคคลคู่ค้า
 • ผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน และบุคคลอ้างอิง
 • พนักงาน นักศึกษาฝึกงาน และสมาชิกในครอบครัว
 • ผู้ถือหุ้น
 • บุคคลอื่นๆ ที่บางจาก รีเทล ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว

บางจาก รีเทล ขอแจ้งให้ทราบว่า บางจาก รีเทล จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นสำหรับการ ประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่มีอยู่กับท่าน อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น บางจาก รีเทล อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน เช่น ข้อมูลศาสนาบนบัตรประชาชน โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวนั้นไม่มีความจำเป็นต่อการ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ บางจาก รีเทล ขอให้ท่านทำการปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อน นำส่งให้บางจาก รีเทล หากไม่สามารถปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด บางจาก รีเท ล จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลที่บางจาก รีเทล จำเป็น ต้องใช้เพื่อดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มีอยู่กับท่านเท่านั้น และจะไม่ดำเนินการประมวลผลใด ๆ กับข้อมูล ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น ในกรณีที่บางจาก รีเทล มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ อ่อนไหวเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ใด บางจาก รีเทล จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง ตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ บางจาก รีเทล ไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี ใน กรณีที่ผู้เยาว์มีอายุไม่เกิน 10 ปี ประสงค์จะสอบถาม หรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รับบริการ หรือเข้าทำ สัญญาใด ๆ กับบางจาก รีเทล ซึ่งกำหนดให้ผู้เยาว์ต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บางจาก รีเทล ขอให้บิดามารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์ดำเนินการดังกล่าวในนามของผู้เยาว์ต่อไป ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่มีอายุเกิน 10 ปี แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และไม่สามารถดำเนินการเรื่องใดได้เองตามกฎหมาย และในการดำเนินการนั้นต้องมีการ ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ฯลฯ) แก่บางจาก รีเทล บางจาก รีเทล อาจขอความ ยินยอมดังกล่าวจากบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์นั้นโดยตรง หรืออาจขอให้ผู้เยาว์แจ้งต่อบิดา มารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองเพื่อให้ความยินยอมสำหรับการทำการในเรื่องนั้น ๆ แก่บางจาก รีเทล

2. รายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ลูกค้าของบางจาก รีเทล

2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจาก รีเทล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล
 • (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจาก รีเทล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
  บางจาก รีเทล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบางจาก รีเทล อาจประมวลผล ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ลายนิ้วมือ โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล LINE ID Facebook account
  • ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรกดเงิน ข้อมูลรายได้ ข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการของบางจาก รีเทล
  • ข้อมูลการติดต่อกับบางจาก รีเทล (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับบางจาก รีเทล
  • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ข้อมูล IP address หรือ GPS Location
 • (2) แหล่งที่มาของข้อมูล
  บางจาก รีเทล อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
  • (ก) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
   • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ
   • การติดต่อบางจาก รีเทล ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล LINE Facebook Messenger เป็นต้น
   • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบางจาก รีเทล เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ
   • บางจาก รีเทล อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบางจาก รีเทล เป็นต้น
  • (ข) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
   • ลูกค้าของบางจาก รีเทล ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของบางจาก รีเทล
   • บริษัทในกลุ่มบางจาก รีเทล หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก รีเทล
   • หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook เป็นต้น

2.1.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บางจาก รีเทล ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบางจาก รีเทล ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
 • (ก) เพื่อการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือการเข้าทำสัญญาระหว่างท่านหรือนิติบุคคลที่ ท่านเป็นตัวแทนกับบางจาก รีเทล
 • (ข) เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่างๆ ของบางจาก รีเทล รวมทั้งผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่างๆ ของ บริษัทในกลุ่ม และพันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก รีเทล ที่มีอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตาม สัญญา การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบางจาก รีเทล การรับหรือส่งข้อมูลหรือเอกสารติดต่อระหว่างท่าน กับบางจาก รีเทล รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานราชการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง ท่านกับบางจาก รีเทล
 • (ค) เพื่อการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบางจาก รีเทล และบริษัทในกลุ่ม ที่ดำเนินการโดยบางจาก รีเทล บริษัทในกลุ่ม หรือบุคคลภายนอก เช่น กิจกรรมชิงโชค คำถามชิงรางวัล การฝึกอบรม การสัมมนา หรือ กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น
 • (ง) เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของบางจาก รีเทล
 • (จ) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานหรือเปิดเผย ข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย
 • (ฉ) เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • (ช) เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 • (ซ) เพื่อป้องกันการทุจริต การสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
 • (ฌ) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ ของบางจาก รีเทล รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้า บริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับบางจาก รีเทล ณ อาคาร สถานที่ ของบางจาก รีเทล ด้วย กล้องวงจรปิด (CCTV)
 • (ญ) เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
 • (ฎ) เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของบางจาก รีเทล เช่น การติดต่อประสานงานในการสอบถามข้อมูล ต่างๆ การจัดการข้อแนะนำติชม การเสนอสิทธิประโยชน์รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการ ตลาด
 • (ฏ) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายต่างๆ กิจกรรม ทางการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของบางจาก รีเทล และบริษัทในกลุ่ม
 • (ฐ) เพื่อสำรวจความประสงค์ ความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบางจาก รีเทล และ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้บัตรสมาชิก ประวัติการใช้จ่ายหรือการใช้บริการ และความสนใจของท่านเพื่อใช้ในการนำ เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบางจาก รีเทล รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบางจาก รีเทล เพื่อให้ เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน
 • (ฑ) เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ ของบางจาก รีเทล
 • (ฒ) เพื่อการเปิดเผยให้แก่บริษัทในกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก รีเทล เพื่อพัฒนาบริการ เสนอสิทธิ ประโยชน์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของบางจาก รีเทล บริษัทในกลุ่ม และบริษัทพันธมิตรที่มีร่วม กันอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดทำขึ้นร่วมกันในอนาคต รวมถึงแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์และรายการส่งเสริมการ ขายต่างๆ

2.1.3 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บางจาก รีเทล จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลา เก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บางจาก รีเทล ดำเนินความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการแก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะ เวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบางจาก รีเทล

2.1.4 การเปิดเผยข้อมูล
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศนี้ บางจาก รีเทล อาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคล ภายนอกดังต่อไปนี้
 • (1) บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นในบางจาก รีเทล และ/หรือ บริษัทใดๆ ที่ บางจาก รีเทล ถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ ของบริษัทดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินค้าและ บริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในคำประกาศความเป็นส่วนตัว
 • (2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้ อำนาจตามกฎหมาย
 • (3) ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น
  • ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการจัดทำหรือทำลายบัตร ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้าง ทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท รับจ้างจัดหาที่พักและการเดินทาง
  • ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใดๆ
  • ผู้ให้บริการด้านงานบริการลูกค้าผ่านระบบ Call Center
  • ผู้ให้บริการด้านการออกแบบงานสถานีบริการน้ำมัน
 • (4) พันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก รีเทล หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของ สัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

2.2 คู่ค้าของบางจาก รีเทล

2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจาก รีเทล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล
 • (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจาก รีเทล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
  บางจาก รีเทล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบางจาก รีเทล อาจประมวลผล ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ลายนิ้วมือ ข้อมูลสุขภาพ หรือประวัติอาชญากรรม โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล LINE ID
  • ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ประวัติฐานะทางการเงิน
  • ข้อมูลการติดต่อกับบางจาก รีเทล (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับบางจาก รีเทล
  • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบางจาก รีเทล เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ
  • ข้อมูลติตตามดูแลการปฏิบัติงานตามสัญญา เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ข้อมูล IP address หรือ GPS Location
 • (2) แหล่งที่มาของข้อมูล
  บางจาก รีเทล อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
  • (ก) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
   • ขั้นตอนคำขอใช้บริการหรือดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์มทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ
   • การติดต่อบางจาก รีเทล ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล LINE เป็นต้น
   • บางจาก รีเทล อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบางจาก รีเทล เป็นต้น
  • (ข) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
   • ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของบางจาก รีเทล
   • บริษัทในกลุ่มบางจาก รีเทล หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก รีเทล
   • หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook เป็นต้น

2.2.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บางจาก รีเทล ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้า หรือเป็นคู่ค้า หรือเป็นกรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้าหรือผู้เป็นคู่ค้าของบางจาก รีเทล เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะ ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบางจาก รีเทล ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
 • (ก) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับบางจาก รีเทล
 • (ข) เพื่อการพิจารณาอนุมัติการทำสัญญาระหว่างท่านกับบางจาก รีเทล
 • (ค) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามสัญญาระหว่างท่านกับบางจาก รีเทล การ ปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบางจาก รีเทล การรับหรือส่งเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับบางจาก รีเทล การ จัดทำบัตรเข้าอาคาร สถานที่
 • (ง) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วย งานราชการตามกฎหมาย
 • (จ) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของพนักงานหรือตัวแทนของท่าน การตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานหรือ ตัวแทนของท่าน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา
 • (ฉ) เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • (ช) เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 • (ซ) เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
 • (ฌ) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ ของบางจาก รีเทล รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้า บริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับบางจาก รีเทล ณ อาคาร สถานที่ ของบางจาก รีเทล ด้วย กล้องวงจรปิด (CCTV)
 • (ญ) เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
 • เพื่อติดตามดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือตัวแทนของท่านผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้า ระวังและรักษาความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน
 • (ฎ) เพื่อเชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยบางจาก รีเทล หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งสื่อสาร เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะมีการบันทึกภาพและเสียงของท่านขณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 • (ฏ) เพื่อเป็นฐานข้อมูลของบางจาก รีเทล สำหรับการพิจารณาเลือกคู่ค้า และ/หรือเลือกจ้างสำหรับโครงการอื่น ๆ ในอนาคต

2.2.3 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บางจาก รีเทล จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลา เก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บางจาก รีเทล ดำเนินความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อ การปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่น ตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบางจาก รีเทล

2.2.4 การเปิดเผยข้อมูล
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศนี้ บางจาก รีเทล อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคล ภายนอกดังต่อไปนี้
 • (1) บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นในบางจาก รีเทล และ/หรือ บริษัทใดๆ ที่ บางจาก รีเทล ถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ ของบริษัทดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินค้าและ บริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในคำประกาศความเป็นส่วนตัว
 • (2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย
 • (3) ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น
  • ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทที่เป็นผู้บริหารอาคาร
  • ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใดๆ
 • (4) พันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก รีเทล หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

2.3 ผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน และบุคคลอ้างอิง

2.3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจาก รีเทล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล
 • (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจาก รีเทล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
  บางจาก รีเทล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบางจาก รีเทล อาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา กรุ๊ปเลือด ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทุพพลภาพ โดยได้รับความยินยอมจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
  • ข้อมูลทางการเงิน เช่น เงินเดือน
  • ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ประวัติการทำงานและการศึกษา ข้อมูลบุคคลอ้างอิง และสมาชิกในครอบครัว
  • ข้อมูลการติดต่อกับบางจาก รีเทล (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับบางจาก รีเทล
 • (2) แหล่งที่มาของข้อมูล
  บางจาก รีเทล อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
  • (ก) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
   • ขั้นตอนการสมัครเข้าทำงานหรือสมัครฝึกงานกับเรา กรอกและลงนามในใบสมัครงาน แนบเอกสารประกอบการพิจารณาและคัดเลือกเข้าทำงานหรือเข้าฝึกงาน ทำแบบสอบถาม หรือลงทะเบียนต่างๆ
   • การติดต่อบางจาก รีเทล ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
   • บางจาก รีเทล อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบางจาก รีเทล เป็นต้น
  • (ข) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
   • บุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุในแบบฟอร์มสมัครงานหรือฝึกงานของบางจาก รีเทล
   • มหาวิทยาลัย หรือบริษัทจัดหางาน
   • หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์สมัครงานอื่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook เป็นต้น

2.3.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บางจาก รีเทล ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบางจาก รีเทล ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
 • (ก) เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครงานหรือผู้สมัครฝึกงานในขั้นตอนต่างๆ เช่น ขั้นตอนการสมัครผ่านเว็บไซต์ของบางจาก รีเทล การสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานอื่น หรือสมัครผ่านทางบาง จาก รีเทล โดยตรง ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมินและคัดเลือก และ/หรือ ขั้นตอนการเสนอ สัญญาจ้างให้แก่ท่าน
 • (ข) เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของท่านก่อนการจ้างงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย รวม ถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ และตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุ
 • (ค) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน เช่น การส่งข้อมูลผู้สมัคร หรือรายงานการสัมภาษณ์ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจตัดสินใจคัดเลือก กระบวนการภายในเพื่อจัดทำ สัญญาจ้าง รวมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่นๆ
 • (ง) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ของบางจาก รีเทล รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้า บริเวณพื้นที่ดังกล่าว และการบันทึกภาพภายในอาคาร สถานที่ของบางจาก รีเทล ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

2.3.3 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บางจาก รีเทล จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านไม่ประสบความสำเร็จในการ ประเมินต่างๆ สำหรับตำแหน่งงานที่ท่านได้สมัครไว้ บางจาก รีเทล จะเก็บข้อมูลของท่านเป็นเวลา 2 (สอง) ปี เพื่อ สามารถติดต่อท่านในกรณีที่มีตำแหน่งงานใดๆ ในอนาคตที่อาจจะเหมาะสมกับท่าน กรณีที่ท่านให้ความยินยอมไว้ กับบางจาก รีเทล

2.3.4 การเปิดเผยข้อมูล
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศนี้ บางจาก รีเทล อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคล ภายนอกดังต่อไปนี้
 • (1) บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นในบางจาก รีเทล และ/หรือ บริษัทใดๆ ที่ บางจาก รีเทล ถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ ของบริษัทดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนองานตำแหน่งอื่นที่บริษัทดังกล่าวเห็นว่าอาจเหมาะสม กับคุณสมบัติของท่านต่อไป
 • (2) ตัวแทน ผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้รับจ้างช่วง สำหรับการดำเนินงานใดๆ ของบางจาก รีเทล เช่น ผู้ให้บริการเก็บ และทำลายเอกสารผู้ให้บริการพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
 • (3) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้ อำนาจตามกฎหมาย
 • (4) บุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

2.4 พนักงาน นักศึกษาฝึกงาน และสมาชิกในครอบครัว

2.4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจาก รีเทล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล
 • (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจาก รีเทล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
  บางจาก รีเทล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบางจาก รีเทล อาจประมวลผล ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ลายนิ้วมือ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูล ทุพพลภาพ โดยได้รับความยินยอมจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
  • ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร เงินเดือน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ข้อมูลการทำงานของท่าน ข้อมูลใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการลา ประวัติความเจ็บป่วย ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศของบางจาก รีเทล
  • ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น ประวัติการทำงานและการศึกษา ข้อมูลบุคคลอ้างอิง และสมาชิกในครอบครัว ซึ่งในบาง กรณี บางจาก รีเทล อาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของสมาชิกในครอบครัว เช่น ประวัติการเจ็บป่วย โดยได้รับความยินยอมจากสมาชิกในครอบครัว
  • ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด
  • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบางจาก รีเทล เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ
 • (2) แหล่งที่มาของข้อมูล
  บางจาก รีเทล อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
  • (ก) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
   • ขั้นตอนการทำสัญญาจ้างกับบางจาก รีเทล ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์มทำสัญญา แนบเอกสาร ประกอบการทำสัญญา ทำแบบสอบถาม หรือลงทะเบียนต่างๆ
   • การติดต่อบางจาก รีเทล ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
   • บางจาก รีเทล อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในของบางจาก รีเทล หรือแอปพลิเคชันของบางจาก รีเทล เป็นต้น
  • (ข) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
   • บุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุในแบบฟอร์มสมัครงานของบางจาก รีเทล
   • โรงพยาบาล เมื่อท่านทำการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพประจำปี
   • บริษัทประกันสุขภาพ กรณีที่ท่านมีการใช้สวัสดิการพนักงานของบางจาก รีเทล
   • หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์สมัครงานอื่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นต้น

2.4.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บางจาก รีเทล ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบางจาก รีเทล ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
 • (ก) เพื่อการดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามสัญญาจ้างงานระหว่างท่านกับบางจาก รีเทล รวมถึง สัญญาข้อตกลงอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับการว่าจ้าง เช่น สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ นโยบายและข้อบังคับ การทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวด้วย
 • (ข) เพื่อการสื่อสารกับพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การรับรองด้านความรู้ต่างๆ และการ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับพนักงาน
 • (ค) เพื่อดำเนินการบริหารจัดการด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งหมายความรวมถึงการจัดทำบัญชีเงินเดือน การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ การหักภาษี การประกันสังคม
 • (ง) เพื่อดำเนินการและบริหารงานด้านบุคลากร ซึ่งหมายความรวมถึงการบริหารจัดการด้านพนักงานและการ ปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานระหว่างท่านกับบางจาก รีเทล เช่น การทำบัตรพนักงาน การตรวจสอบเวลาทำงาน การ บริหารจัดการวันลาพักร้อน ลากิจ หรือลาป่วย เป็นต้น เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านภายในขอบเขตงานตาม สัญญาจ้างงานระหว่างท่านกับบางจาก รีเทล และเพื่อดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการ ลาออก การเลิกจ้าง การจ่ายเงินค่าชดเชย สวัสดิการหลังการเลิกจ้าง และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • (จ) เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน เช่น การตรวจสอบผลการตรวจสุขภาพ ก่อนเข้าทำงาน การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันสุขภาพหรือประกันภัย เป็นต้น
 • (ฉ) เพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการทำงานและข้อมูลอื่น ๆ ของพนักงาน รวมถึงความผูกพันของพนักงาน ต่อบางจาก รีเทล เพื่อวิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการและนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงาน และการดำเนิน การภายในต่าง ๆ ของบางจาก รีเทล
 • (ช) เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยบางจาก รีเทล และบุคคลภายนอก รวมทั้งสื่อสารเกี่ยว กับกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะมีการบันทึกภาพและเสียงของท่าน ขณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 • (ซ) เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 • (ฌ) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วย งานราชการตามกฎหมาย
 • (ญ) เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • (ฎ) เพื่อติดตามดูแลการปฏิบัติงานผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยใน ระหว่างการปฏิบัติงาน
 • (ฏ) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ของบางจาก รีเทล และการบันทึกภาพภายใน อาคาร สถานที่ของบางจาก รีเทล ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • (ฐ) เพื่อการบริหารความเสี่ยง การป้องกันและตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น กระบวนการ ตรวจสอบทุจริต ประพฤติผิดวินัยของพนักงาน หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระบวนการตรวจสอบ คุณสมบัติและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสำหรับพนักงานบางตำแหน่ง การตรวจสอบผลประโยชน์ทับ ซ้อนสำหรับผู้บริหารบางกรณี กระบวนการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
 • (ฑ) เพื่อเปิดเผยให้แก่ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลอื่น อันเนื่องมาจากสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง งาน
 • (ฒ) เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างช่วง และผู้รับประกันภัยสำหรับการดำเนินงานใดๆ ของบาง จาก รีเทล เช่น การทำบัตรเข้า-ออกอาคาร
 • (ณ) เพื่อการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของท่านให้แก่ผู้ที่จะเป็นนายจ้างใหม่ของท่าน ในกรณีที่ท่านระบุชื่อบาง จาก รีเทล เป็นบุคคลอ้างอิงในฐานะนายจ้างปัจจุบัน
 • (ด) เพื่อการเปิดเผยให้แก่บริษัทในกลุ่มของบางจาก รีเทล

2.4.3 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บางจาก รีเทล จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลา เก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บางจาก รีเทล ดำเนินความสัมพันธ์กับท่านตามสัญญาเกี่ยวกับการจ้างงานหรือการฝึกงาน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อ ตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียก ร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบางจาก รีเทล

2.4.4 การเปิดเผยข้อมูล
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศนี้ บางจาก รีเทล อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคล ภายนอกดังต่อไปนี้
 • (1) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้ อำนาจตามกฎหมาย
 • (2) ตัวแทน ผู้ให้บริการ และ/หรือผู้รับจ้างช่วง สำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น
  • ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับ จ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทที่เป็นผู้บริหารอาคาร
  • ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใดๆ
  • โรงพยาบาล เพื่อการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพประจำปี
  • บริษัทประกันสุขภาพ กรณีที่ท่านมีการใช้สวัสดิการพนักงานของบางจาก รีเทล
  • กลุ่มธุรกิจของบางจาก รีเทล หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

2.5 ผู้ถือหุ้น

2.5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจาก รีเทล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล
 • (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจาก รีเทล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
  บางจาก รีเทล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ และในบางกรณีบางจาก รีเทล อาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น
  • ข้อมูลศาสนา หรือข้อมูลสุขภาพ โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
  • ข้อมูลการติดต่อกับบางจาก รีเทล (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการ
  • ติดต่อกับบางจาก รีเทล
  • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบางจาก รีเทล เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ
 • (2) แหล่งที่มาของข้อมูล
  บางจาก รีเทล อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
  • (ก) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
   • ขั้นตอนการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ
   • การติดต่อบางจาก รีเทล ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
  • (ข) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
   • บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

2.5.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บางจาก รีเทล ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้รับมอบ ฉันทะหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ บางจาก รีเทล ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
 • (ก) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบางจาก รีเทล การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของ บางจาก รีเทล การรับหรือส่งเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับบางจาก รีเทล
 • (ข) เพื่อเชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยบางจาก รีเทล หรือบุคคลภายนอก เกี่ยวกับ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่จัดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะมีการบันทึกภาพและ เสียงของท่านขณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 • (ค) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วย งานราชการตามกฎหมาย
 • (ง) เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร

2.5.3 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บางจาก รีเทล จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลา เก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บางจาก รีเทล ดำเนินความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อ การปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่น ตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบางจาก รีเทล

2.5.4 การเปิดเผยข้อมูล
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศนี้ บางจาก รีเทล อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคล ภายนอกดังต่อไปนี้
 • (1) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้ อำนาจตามกฎหมาย
 • (2) ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ เช่น
  • ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับ จ้างทำวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทรับจ้างจัดหาที่พักและการเดินทาง
  • ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใด ๆ

2.6 บุคคลอื่นๆ ที่บางจาก รีเทล ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว

2.6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจาก รีเทล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล
 • (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจาก รีเทล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
  บางจาก รีเทล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดิน ทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส และในบางกรณีบางจาก รีเทล อาจประมวลผล
  • ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ โดยได้รับความยินยอมโดยชัด แจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
  • ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัญชี ข้อมูลรายได้ ข้อมูล การทำธุรกรรมผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการของบางจาก รีเทล
  • ข้อมูลการติดต่อกับบางจาก รีเทล (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการ ติดต่อกับบางจาก รีเทล
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานที่บางจาก รีเทล เช่น ตำแหน่งงาน เงินเดือน ผลการปฏิบัติงาน
 • (2) แหล่งที่มาของข้อมูล
  บางจาก รีเทล อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
  • (ก) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
   • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ
   • การติดต่อบางจาก รีเทล ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
   • บางจาก รีเทล อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบางจาก รีเทล เป็นต้น
  • (ข) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
   • ลูกค้าของบางจาก รีเทล ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของบางจาก รีเทล
   • บริษัทในกลุ่มบางจาก รีเทล หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก รีเทล
   • หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook เป็นต้น

2.6.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บางจาก รีเทล ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบางจาก รีเทล ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
 • (ก) เพื่อการดำเนินการตามคำขอหรือปฎิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบางจาก รีเทล เช่น การสมัครเข้าเป็น สมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากบางจาก รีเทล และการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบางจาก รีเทล เช่น กิจกรรมชิงโชค คำถามชิงรางวัล งานสัมมนา การจัดฝึกอบรม โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและเพื่อชิงรางวัล และ โครงการนักฟุตบอลเยาวชนบางจาก รีเทล
 • (ข) การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบางจาก รีเทล การรับหรือส่งข้อมูลหรือเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับ บางจาก รีเทล
 • (ค) เพื่อสำรวจความพึงพอใจของท่าน และเพื่อประเมินและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และรายการส่งเสริม การขายต่างๆ ของบางจาก รีเทล
 • (ง) เพื่อเชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยบางจาก รีเทล หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งสื่อสาร เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะมีการบันทึกภาพและเสียงของท่านขณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 • (จ) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานหรือเปิดเผยข้อมูล ต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย
 • (ฉ) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • (ช) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ของบางจาก รีเทล รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้า บริเวณพื้นที่ดังกล่าว และการบันทึกภาพภายในอาคาร สถานที่ของบางจาก รีเทล ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • (ซ) เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
 • (ฌ) เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้ให้บริการ และ/หรือผู้รับจ้างช่วง สำหรับการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของบางจาก รีเทล รวมทั้งสำรวจความพึงพอใจของท่านในกิจกรรมและโครงการดังกล่าว
 • (ญ) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการลาออก การเลิกจ้าง การจ่ายเงินค่าชดเชย สวัสดิการหลังการเลิกจ้าง และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • (ฎ) เพื่อการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของท่านให้แก่ผู้ที่จะเป็นนายจ้างใหม่ของท่าน ในกรณีที่ท่านระบุชื่อบางจาก รีเทล เป็นบุคคลอ้างอิงในฐานะนายจ้างเก่า

2.6.3 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บางจาก รีเทล จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลา เก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บางจาก รีเทล ดำเนินความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการแก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะ เวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบางจาก รีเทล

2.6.4 การเปิดเผยข้อมูล
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศนี้ บางจาก รีเทล อาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคล ภายนอกดังต่อไปนี้
 • (1) บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นในบางจาก รีเทล และ/หรือ บริษัทใดๆ ที่ บางจาก รีเทล ถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ ของบริษัทดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินค้าและ บริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในคำประกาศความเป็นส่วนตัว
 • (2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้ อำนาจตามกฎหมาย
 • (3) ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น
  • ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการจัดทำหรือทำลายบัตร ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้าง ทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท รับจ้างจัดหาที่พักและการเดินทาง
  • ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใดๆ
 • (4) พันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก รีเทล หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

3. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บางจาก รีเทล จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น
 • เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ท่านร้องขอก่อนที่จะทำสัญญาและเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านและบาง จาก รีเทล
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายหรือข้อบังคับซึ่งบางจาก รีเทล ต้องปฏิบัติตาม
 • ในกรณีที่บางจาก รีเทล จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ด้านผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ผล ประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพของบุคคลมีผลเหนือกว่าผลประโยชน์ดังกล่าว
 • เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น)
 • ในกรณีที่บางจาก รีเทล จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจาก รีเทล เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อบางจาก รีเทล ในการปฏิบัติ ตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว บาง จาก รีเทล อาจมีความรับผิด และ/หรือไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออำนวยความสะดวกให้กับท่านได้

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 สิทธิของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
  ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่บางจาก รีเทล ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

  ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บาง จาก รีเทล ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ในบางกรณี หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจได้รับ ความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการน้อยลง พลาดสิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ในอนาคต หรือได้ รับผลกระทบอื่นๆ ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบางจาก รีเทล
 • (2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
  ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบางจาก รีเทล รวมถึง ขอให้บางจาก รีเทล เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 • (3) สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
  ในกรณีที่บางจาก รีเทล ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่อง มือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมี สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบางจาก รีเทล ได้ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
  • (ก) ขอให้บางจาก รีเทล ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อ สามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
  • (ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจาก รีเทล ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 • (4) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
  ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงและกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • (5) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)
  ท่านมีสิทธิขอให้บางจาก รีเทล ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วย เหตุตามที่กฎหมายกำหนด
 • (6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
  ท่านมีสิทธิขอให้บางจาก รีเทล ระงับการใช้ข้อมูลของท่านด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนดได้
 • (7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)
  บางจาก รีเทล พยายามที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ เข้าใจผิด ทั้งนี้ กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่บางจาก รีเทล มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วน บุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้บางจาก รีเทล แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • (8) สิทธิในการร้องเรียน
  ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบางจาก รีเทล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

4.2 ช่องทางการใช้สิทธิ
ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 • E-mail: pdpa@bangchakretail.com
 • การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่)
 • การตั้งค่าการแจ้งเตือน (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่)

ทั้งนี้ ในกรณีท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ขอให้ท่านดาวน์โหลด “แบบฟอร์มคำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ได้ที่ คลิกที่นี่ และส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อความแล้วทาง E-mail: pdpa@bangchakretail.com

4.3 ระยะเวลาการดำเนินการตามสิทธิ
บางจาก รีเทล จะดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายในระยะเวลาที่ กำหนดต่อไปนี้ โดยระยะเวลาดังกล่าว จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่บางจาก รีเทล ได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินการ ตามสิทธิของท่านทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ จนกว่าการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิจะแล้วเสร็จ ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของบางจาก รีเทล จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดและอาจยังคงถูกประมวลผลอยู่ และท่านอาจได้รับการติดต่อจากบางจาก รีเทล พันธมิตรของบางจาก รีเทล หรือบุคคลผู้ซึ่งเก็บรักษาข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ระยะเวลาการดำเนินการ
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
30 วัน
2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
30 วัน
3. สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
30 วัน
4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
30 วัน
5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
30 วัน
6. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
30 วัน
7. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
30 วัน
8. สิทธิในการร้องเรียน
-

5. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บางจาก รีเทล ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

5.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล
บางจาก รีเทล จะกำกับดูแลบุคคลอื่นซึ่งบางจาก รีเทล มอบหมายให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตาม คำสั่งหรือในนามของบางจาก รีเทล อย่างเหมาะสม

6. รายละเอียดการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อบาง จาก รีเทล ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ:
บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
อีเมล:


7. การเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของบางจาก รีเทล

เนื่องจากคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการและการใช้งานเว็บไซต์ ของบางจาก รีเทล เท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์บางจาก รีเทล การคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะเป็นไปตามคำประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบางจาก รี เทล

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศความเป็นส่วนตัว

บางจาก รีเทล มีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อ ให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากคำประกาศนี้มีการแก้ไขเปลี่ยน แปลงอย่างมีนัยสำคัญ บางจาก รีเทล จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสม

ประกาศเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565